Logo


  • Trưởng phòng kinh doanh ống nhựa và phụ kiện

    TÂN Á ĐẠI THÀNH - Hà Nội
    Thực hiện, triển khai, phát triển công tác bán hàng và hoàn thành chỉ tiêu doanh thu sản phẩm ống nhựa và phụ kiện tại khu vực quản lý. - Quản lý và phát triển hệ thống các cửa hàng/đại lý bán hàng ống nhựa và phụ kiện tại khu vực chịu trách nhiệm - Tổng hợp phân tích đánh giá số liệu doanh thu, sản lượng và độ phủ thị trường đối với các dòng sản phẩm ống nhựa và phụ kiện tại khu vực quản lý. -
    TÂN Á ĐẠI THÀNH - 30+ days ago

    Xem thêm hoặc nộp hồ sơ