Logo


  • Trưởng nhóm Lập trình .NET

    FPT Telecom - Hà Nội
    Yêu cầu công việc Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT Thành thạo .NET MVC và ngôn ngữ .Net, C# Có kinh nghiệm về HTML5, CSS3, jQuery, Bootstrap Có kiến thức về Restful, kiến trúc MVC, ORM (Object-relational mapping) và OOP (Object-oriented programming). Thành thạo SQL Server, ưu tiên ứng viên biết thêm MySQL, PostgreSQL, NoSQL (mongoDB, redis) và các hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác như MySQL
    FPT Telecom - 30+ days ago

    Xem thêm hoặc nộp hồ sơ