Logo


  • Trưởng Phòng Qa-Qc

    SX TM KT Á CHÂU - Thành phố Hồ Chí Minh
    - Thiết lập mục tiêu chất lượng lâu dài, sáng kiến hướng dẫn tạo các thủ tục, qui trình kiểm soát. - Xác định tiêu chuẩn chất lượng cho từng nhóm sản phẩm, lập các biểu mẫu kiểm tra công đoạn sản xuất. - Dẫn đầu bộ phận QA-QC, tổ chức triển khai thực tế 4 công đoạn IQC, IPQC, FC. Đảm bảo mỗi thành viên QC biết rõ vai trò và trách nhiệm của mình. - Phân tích dữ liệu, xác định khu vực để cải
    Tim viec nhanh - 30+ days ago

    Xem thêm hoặc nộp hồ sơ