Logo


  • Nhân Viên Kho Giao Nhận- BIG C QUY NHƠN

    Hệ Thống Big C Việt Nam - Bình Định
    - Nhân viên nhận hàng làm việc dưới sự quản lý của Phụ trách Nhận hàng, chịu trách nhiệm nhận hàng đúng, đủ số lượng & chất lượng, đảm bảo việc xuất – nhập hàng được thực hiện đúng quy trình, quy định. * Chức năng: Sử dụng và bảo quản trang thiết bị - Biết cách sử dụng & bảo quản các trang thiết bị - Đảm bảo các trang thiết bị nhận hàng trong tình trạng hoạt động tốt * Chức năng: Nhận hàng -
    Careerlink VN - 30+ days ago

    Xem thêm hoặc nộp hồ sơ