Logo


  • Kiên Giang - Giao Dịch Viên

    Ngân Hàng TM Quốc Tế Việt Nam - Kiên Giang
    Giao dịch và hành chính Thông qua việc tiếp xúc khách hàng tại quầy GDV sẽ chào mời các chương trình huy động vốn khác ngoài yêu cầu Khách hàng nhằm khai thác thêm các nguồn tiền khác của Khách hàng (đang gửi ở các ngân hàng khác). Khai thác nhu cầu sử dụng dịch vụ Ngân hàng của khách hàng từ đó giới thiệu các sản phẩm như tín dụng, thẻ tín đụng, ebanking;•Mở tài khoản cho KHCN bao gồm tiếp nhận
    Việc làm Tuổi Trẻ - 30+ days ago

    Xem thêm hoặc nộp hồ sơ