Logo


  • Kỹ Sư Công Trình M&E -

    CỔ PHẦN HHD GROUP - Kiên Giang
    Tham gia cùng Giám Đốc dự án chuẩn bị các hồ sơ pháp lý trước khi thi công; Điều hành công tác thi công và quản lý thi công tại công trường; Triển khai và quản lý tiến độ dự án. Cập nhật, điều chỉnh, phối hợp theo yêu cầu tiến độ dự án; Triển khai bản vẽ shopdrawing; Triển khai bóc tách khối lượng; Triển khai kiểm soát các chi phí các hạng mục thi công kiểm soát thực hiện phạm vi công việc theo
    Việc làm Tuổi Trẻ - 30+ days ago

    Xem thêm hoặc nộp hồ sơ