Logo


  • Chuyên Viên Kiểm Soát Thiết Kế M&e

    CHEKI VIỆT NAM - Kiên Giang
    Kiểm soát chất lượng và nghiệm thu thiết kế cơ điện của các dự án được phân công thực hiện. - Trực tiếp giải quyết các vấn đề về cơ điện trong phạm vi công việc được phân công; - Đảm bảo thực hiện các dự án được giao đúng tiến độ; - Chịu trách nhiệm báo cáo Lãnh đạo phòng để xin phê duyệt chủ trương thiết kế các hạng mục về cơ điện dự án được phân công phụ trách; - Phối hợp kiểm khớp các bản
    My Work - 30+ days ago

    Xem thêm hoặc nộp hồ sơ